Mantis - rolsac-1.2
Vista dels Detalls Avançats de la Comanda
581 millora menor no s'ha intentat 2014-12-04 11:23 2014-12-04 16:34
sgelabert-dgtic  
sgelabert-dgtic  
normal  
resolt  
arreglat  
cap    
cap  
bruat4
0000581: Afegir filtre per Matèries i Fets Vitals als Criterias de Procediments i Fitxes Informatives
Es sol·licita modificar l'API perquè des de Fitxes Informatives i Procediments Administratius es pugui filtrar per Materia i Fet Vital.
És a dir, afegir a FitxaCriteria i ProcedimentCriteria els filtres setMateria i setHechoVital.

Comprovar endemés que la funcionalitat inversa també està desenvolupada. Donada una materia o un fet vital, poder recuperar un llistat de procediments i un llistat de fitxes.
depèn de %id 0000504resolt sgelabert-dgtic rolsac-1.3 Canvis i/o millores a la API de ROLSAC per suportar la funcionalitat requerida a seucaib, webcaib i gusite 
Història de la Comanda
2014-12-04 11:23 sgelabert-dgtic Nova comanda
2014-12-04 11:23 sgelabert-dgtic Assignat al grup => bruat4
2014-12-04 11:23 sgelabert-dgtic Relació afegida depèn de %id 0000504
2014-12-04 11:24 sgelabert-dgtic Nota Afegida: 0001951
2014-12-04 15:20 tcerda-bruat4 Estat nou => assignat
2014-12-04 15:20 tcerda-bruat4 Assignat a => tcerda-bruat4
2014-12-04 16:33 tcerda-bruat4 Nota Afegida: 0001952
2014-12-04 16:33 tcerda-bruat4 Assignat a tcerda-bruat4 => sgelabert-dgtic
2014-12-04 16:33 tcerda-bruat4 Estat assignat => resolt
2014-12-04 16:33 tcerda-bruat4 Resolució obert => arreglat

Notes
(0001951)
sgelabert-dgtic   
2014-12-04 11:24   
Implementar la funcionalitat sobre les branques 1.2 i 1.3
(0001952)
tcerda-bruat4   
2014-12-04 16:33   
Commit branch 1.3: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1181 [^]
Commit branch 1.2: http://sourceforge.net/p/rolsac/code/1182 [^]